Obchodní podmínky

 

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena a Způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení a Ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Garance vrácení peněz
 9. Vyloučení odpovědnosti
 10. Zvláštní ustanovení – semináře, workshopy
 11. Závěrečná ustanovení

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel

Ing. Soňa Pavlincová

1. května 633/65 Mikulov

Tel.: +420 722720615

IČ: 66624886

kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále také pořadatele) a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího www.cestyzeme.cz.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena je uvedeno na webových stránkách prodávajícího  www.cestyzeme.cz. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní a v případě živých akcí je u nich uveden termín konání.

2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně uvedení poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním závazné objednávky zákazníkem prostřednictvím objednávkových formulářů na výše uvedené webové stránce a potvrzením v elektronickém systému Fapi   skrze tlačítko OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.5. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt / službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt / službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt / službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.6. Vlastnické právo k produktům přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.7. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

3. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů a služeb je uvedena na webových stránkách prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající zákazníkovi vystaví v souvislosti s platbami prováděnými na základě smlouvy daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.3. ZPŮSOB PLATBY

Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– hotově po předchozí dohodě

3.4. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li u produktu uvedeno jinak. Splatnost je u každého produktu uvedena. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt / službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. DODACÍ PODMÍNKY PRODUKTŮ (kurzů, knih, online produktů, e-booků, videokurzů, meditací)

4.1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi digitálních produktů bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou e-mailovou adresu.

4.2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.

4.3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů, vyjma knihy, nevznikají náklady na dopravu. Dopravné u knihy si platí zákazník sám a má možnost si vybrat dopravu dle nabízených možností v prodejním formuláři.

4.4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

4.5. Digitální obsah (videokurz, online produkty, meditace, e-book) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prodává (kniha, online produkty a programy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí / dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 1. Oznámení o odstoupení od smlouvy
 2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
 3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
 4. Datum objednání (*) /datum obdržení (*)
 5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 8. Datum (*)

(*) = povinné údaje (nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte)

 • Odešlete formulář prosím e-mailem na cestyzeme@gmail.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: cestyzeme@gmail.com, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. V případě vrácení fyzického produktu (např. knihy), bude částka vrácena do 30 dnů od doručení produktu zpět na adresu prodávajícího.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však jednoho měsíce od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci mě prosím kontaktujte e-mailem na adrese cestyzeme@gmail.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy, může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou kupujícímu vzniknout díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. Online vzdělávací produkty obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při jejich aplikaci v praxi.

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na cestyzeme@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu.

8.2. Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši e-mailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Všechny poskytované produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které jsou námi zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi je čistě ve vaší zodpovědnosti.

9.2. V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje bychom vás rádi upozornili, že v průběhu online programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně ve vaší zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.

9.3. Rádi bychom vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY – SEMINÁŘE

10.1. Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webové stránky vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 3 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě.

10.2. Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na e-mail, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři.

10.3. Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

10.4. Cena semináře je uvedena na vybrané webové stránce prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

10.5. Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

10.6. Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle uvedené splatnosti, nejpozději však ke dni konání semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi na vyžádání daňový doklad.

10.7. Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníkovi cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.

10.8. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

10.9. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům jeho seminářů.

10.10. Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.

10.11. Účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

10.12. V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

10.13. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích. Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

10.14. Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře.

10.15. Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského právaúčast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

10.16. Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.

Storno podmínky

 • Žádost a zrušení / odhlášení zašlete e-mailem na adresu cestyzeme@gmail.com. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo variabilního symbolu objednávky.
 • Při zrušení své účasti více než 10 týdnů před konáním semináře – bez storno poplatku.
 • Při zrušení své účasti méně než 10 týdnů před začátkem semináře – storno poplatek ve výši 50 % platby zálohy.
 • Při zrušení své účasti méně než 4 týdny před začátkem semináře – storno poplatek ve výši 75 % ceny kurzu.
 • Při zrušení své účasti méně jak 2 týdny před začátkem semináře – storno poplatek ve výši celé ceny kurzu.
 • Účastník však má možnost již uhrazenou částku převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele ve výši celé platby nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat, nebo může za sebe poslat náhradníka.
 • V případě odhlášení / zrušení účasti méně než 3 dny před začátkem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek apod., případně storno od dodavatele ubytování stravy apod.).
 • Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta na nového účastníka.
 • V případně nemožnosti zúčastnit se z důvodu vážné nemoci či zásahu vyšší moci, je možné si daný seminář nahradit v dalším možném termínu.
 • Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY – WORKSHOPY

Dodací a storno podmínky workshopů

11.1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Workshop bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat workshop za podmínky řádné úhrady celé ceny. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky kupujícím zvolené vzdělávací akce např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce / města, přičemž je povinen kupujícího o tom co nejdříve vyrozumět, nejpozději 12 hodin před zahájením akce. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel workshopu. Workshop se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený prodávajícím. V opačném případě či zásahu vyšší moci je prodávající oprávněn workshop zrušit. V takovém případě je prodávající povinen všechny přihlášené účastníky informovat nejpozději 24 hodin před stanoveným termínem zahájení.

11.2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na workshop může kupující místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže zúčastnit objednaného workshopu, a že je to vzhledem k obsahu workshopu přípustné a možné. V případě vyslání náhradníka je kupující prodávajícího povinen informovat    e-mailem nebo telefonicky nejpozději 24 hodin před zahájením akce včetně důvodu.

11.3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých účastníků. Není dovoleno je bez vědomí prodávajícího a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Kupující, prodávající i případný další lektor účastnící se workshopu berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

11.4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník bere na vědomí, že během akce a případné terapeutické práce, kterou účastník sám vede či se jí sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast ve výcviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání workshopu.

11.5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Účastníci jsou povinni při účasti na workshopu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Poskytovatel je oprávněn účastníka vyloučit z účasti na workshopu či jeho části v případě, že účastník nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškozuje průběh workshopu, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení účastníka z workshopu nemá účastník nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

11.6. STORNO PODMÍNKY:

V případě, že by workshop byl zrušen z důvodů na straně prodávajícího a kupující již cenu uhradil, obdrží do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení workshopu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodne s prodávajícím na použití platby na náhradní akci dle svého výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

Jako kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. Registrace je automaticky stornována, pokud není připsána platba na účet 5 dní před termínem semináře.

Odhlášení:

 • Před zaplacením zálohy se můžete z kurzu (workshopu, školení, přednášky, MuVa tance, osobní konzultace, semináře) odhlásit prostřednictvím e-mailu: cestyzeme@gmail.com
 • Pokud jste již zaplatili zálohu a nemůžete se z vážných důvodů kurzu (školení, přednášky) zúčastnit, napište mi co nejdříve na můj e-mail: cestyzeme@gmail.com. Záloha je nevratná (pokryje částku na organizaci kurzu, pronájem atd.), ale je možné ji převést na jiný termín nebo na jiný kurz (školení, přednášku, fyzioterapii či kineziologii.)
 • Pokud účastník zruší svou účast v den konání kurzu (workshopu, školení, přednášky, MuVa tance, osobní konzultace, semináře) nebo v průběhu kurzu (workshopu, školení, přednášky, MuVa tance, osobní konzultace, semináře), je jeho platba nevratná. Pouze v případě vážných a nenadálých zdravotních nebo osobních důvodů lze po dohodě již uhrazenou částku přesunout na jiný termín kurzu (školení, přednášky) nebo na jiný kurz (školení, přednášku).

Proto se prosím vědomě rozhodněte zúčastnit, abyste neblokovali místo účastníkům, kteří svá rozhodnutí berou vážně. Děkuji vám za pochopení.

11.7. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na workshop a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na moji e-mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. II VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12.2. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající. Stížnosti může spotřebitel uplatnit na e-mailové adrese cestyzeme@gmail.com. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

12.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.4. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11. 6. Veškerá vaše přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít vám vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu.

12.6. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.1. 2023.

11.7. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Děkujeme vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Doufáme, že jejich ustanovení předejdou případným nedorozuměním a pomohou všechny vzniklé záležitosti vyřešit ke spokojenosti obou zúčastněných stran!

Recenze: veškeré recenze uvedené na stránkách www.cestyzeme.cz jsou od účastníků mých akcí, seminářů, tanců, osobních konzultací aj., se kterými jsem se osobně setkala, případně osob, které si zakoupily knihu nebo online program. Recenze mi nejčastěji chodí na můj e-mail po absolvování akcí nebo přečtení knihy.


Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy